پیامبر

او رفت: عباس کیارستمی. نوشتن درباره ی او بسیار مشکل است. در وصف عباس کیارستمی همین بس که باز تعریف سینمای جهان وامدار اوست. به واسطه سینما و محتوای نابی که شاعرانه بر پرده ی سینما مخاطب را مجذوب خود می…

ادامه مطلب