دختر

  آخرین ساخته رضا میرکریمی فیلمی است به شدت مورد نیاز جوامع سنتی و خانواده های مذهبی. فیلمی که در آن سعی شده است روایتی از محبت پنهان پدر و دختر در چنین خانواده هایی داشته باشد. البته که ممکن…

ادامه مطلب