عكاسی از كودكان يكی از مهم‌ترين زمينه‌های فعاليتی استوديو انار است. يافتن روش‌های جديد عكاسی از دنيای كودكان، صبر و حوصله هنگام عكاسی و تعامل با مشتری جهت نزديك‌تر شدن به فضای ذهنی كودک، سه عنصر كليدی در به تصوير كشيدن احساسات فرزند شماست. در استوديو انار سعی ما بر اجرای متفاوت هر پروژه‌ی عكاسی نسبت به ديگری است و متد تكرار فريم‌های موفق جای خود را به متد خلاقيت در اجرای فريم‌های موفق‌تر داده‌است.